Your browser does not support JavaScript!
:::
最後更新日期
2019/01/09
:::
中心組織架構
 
 

    說明:1.本校通識教育中心之組織層級與各學院、處室相同,為一級(院級)單位,設有人文藝術、英文社會學科及

              自然學科等四學科

            2.課程委員會:學科內設有人文及社會學科、英文學科、自然學科課程委員會,中心設有通識教育課程委員會。

            3.教師評審委員會:學科內設有人文學科類、自然科學學科類教師評審委員會,院級則設有共同教學教師評審委員會。