----------------------------------------------------------------------------------------

lin Bih-Show Lou, Professor
  Extension: 5018
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : blou@mail.cgu.edu.tw
  Home page: https://ge.cgu.edu.tw/p/404-1023-37674.php?Lang=zh-tw

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Ren-Shen LeeProfessor
  Extension: 5054
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : Shen21@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

lin Ching-Shiun ChenProfessor
  Extension: 5685
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : cschen@mail.cgu.edu.tw
  Home page: https://ge.cgu.edu.tw/p/404-1023-38949.php?Lang=zh-tw

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Fu-Yuan TsaiAssociate Professor, Deputy Director
  Extension: 5255
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : joseph@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Ching-Shiun Chen, Professor
  Extension: 5683
  Office: Management Building 8F
  E-mail : pankk@mail.cgu.edu.tw

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Bi-Ru WuProfessor
  Extension: 3174
  Office: Management Building 8F
  E-mail : brwu@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

c Shao-Hsuan Chiu, Professor
  Extension: 3367
  Office: Management Building 8F
  E-mail : schiu@mail.cgu.edu.tw
  Home page: https://ge.cgu.edu.tw/p/404-1023-51560.php?Lang=zh-tw

----------------------------------------------------------------------------------------

h Yun-Ju ChiuAssociate Professor
  Extension: 5113
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : yjchiu@mail.cgu.edu.tw
  Home page: http://chiuphysics.cgu.edu.tw/yun-ju/

----------------------------------------------------------------------------------------

ck Jim-long HerAssociate Professor
  Extension: 5479
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail: her@mail.cgu.edu.tw
  Home page: http://www.facebook.com/groups/186384894778891/

----------------------------------------------------------------------------------------

h Kwang-Chang LaiAssociate Professor
  Extension: 3793
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail: kcl@mail.cgu.edu.tw

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Cheng-Heng KaoProfessor
  Extension: 5149
  Office: First Medicine Building 6F

----------------------------------------------------------------------------------------

lin Shu-Er ChowProfessor
  Extension: 5687
  Office: First Medicine Building 6F
  E-mail : chowse@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Tsing-San HsuProfessor
  Extension: 5112
  Office: Management Building 8F
  E-mail : tshsu@mail.cgu.edu.tw

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Huei-Li LinProfessor
  Extension: 5042
  Office: Management Building 8F
  E-mail : hlin@mail.cgu.edu.tw
   

----------------------------------------------------------------------------------------

w Feng-Bin Wang, Professor
  Extension: 5684
  Office: Management Building 8F
  E-mail: fbwang@mail.cgu.edu.tw
  Home page: https://sites.google.com/site/fengbinwang0229/

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Chu-Ching HuangAssociate Professor
  Extension: 5682
  Office: Management Building 8F
  E-mail : cchuang@mail.cgu.edu.tw
  Home page: ftp://student:student@163.25.107.23/

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Lung-Chung LiAssociate Professor
  Extension: 5832
  Office: Management Building 3F
  E-mail : lcli@mail.cgu.edu.tw
  Home page: ftp://forstu:forstu@163.25.107.16/

-----------------------------------------------------------------------------------------

h Shu-Man ChangAssociate Professor
  Extension: 5128
  Office: Management Building 3F
  E-mail : Amanda@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Yi-Chen WuAssociate Professor
  Extension: 5834
  Office: Management Building 3F
  E-mail : Irene@mail.cgu.edu.tw
  Home page: http://irene.cgu.edu.tw/ireneweb/classesnew.htm

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Ta-Wei Shih, Instructor
  Extension: 5762
  Office: Management Building 3F
  E-mail : dawei@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------

q0 Wei-Chung ChenInstructor
  Extension: 5833
  Office: Management Building 3F
  E-mail : wchen@mail.cgu.edu.tw

----------------------------------------------------------------------------------------