Jump to the main content block

§ Director

-----------------------------------------------------------------------------------------

h  Ying-Chung, Director
 Extension: 5143 / 2001
 Office: Management Building 8F
 E-mail : ycchen@mail.cgu.edu.tw 
 Home page: http://cgu-ycc-101.blogspot.tw/

----------------------------------------------------------------------------------------

c  Zheng-Shen Hu, Deputy Director
 Extension: 3715 / 2034
 Office: Management Building 8F
  E-mail : hjs74709@mail.cgu.edu.tw
  Home page: https://sites.google.com/a/gap.cgu.edu.tw/hu-zheng-shen-jiao-xue/

----------------------------------------------------------------------------------------

Click Num: